We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Try out a preview of the new React Docs!👉 beta.pl.reactjs.org

React bez ES6

Komponenty reactowe mogą być javascriptowymi klasami:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Jeśli jednak jeszcze nie używasz składni ES6, możesz skorzystać z modułu create-react-class:

var createReactClass = require('create-react-class');
var Greeting = createReactClass({
 render: function() {
  return <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>;
 }
});

Interfejs API klas ES6 jest podobny do tego w createReactClass(), jednak istnieje między nimi kilka różnic.

Deklarowanie domyślnych wartości dla właściwości

W przypadku klas ES6 wartości dla defaultProps są definiowane na komponencie:

class Greeting extends React.Component {
 // ...
}

Greeting.defaultProps = {
 name: 'Maria'
};

Jeśli jednak korzystasz z createReactClass(), musisz zadeklarować w tym celu funkcję getDefaultProps() jako metodę przekazywanego obiektu:

var Greeting = createReactClass({
 getDefaultProps: function() {
  return {
   name: 'Maria'
  };
 },

 // ...

});

Ustawianie stanu początkowego

W klasach ES6 definicja stanu początkowego następuje po przypisaniu w konstruktorze wartości do this.state:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: props.initialCount};
 }
 // ...
}

W createReactClass() musisz przekazać osobną metodę getInitialState, która zwróci stan początkowy komponentu:

var Counter = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {count: this.props.initialCount};
 },
 // ...
});

Automatyczne wiązanie

W komponentach reactowych napisanych przy użyciu klas ES6, metody podlegają tym samym zasadom, co metody w zwykłych klasach ES6. Oznacza to, że nie dowiązują one automatycznie this do instancji. Musisz jawnie wywołać .bind(this) w konstruktorze:

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Witaj!'};
  // Ta linia jest istotna!
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {
  alert(this.state.message);
 }

 render() {
  // Ponieważ metoda `this.handleClick` jest dowiązana,
  // możemy jej użyć jako procedurę obsługi zdarzeń.
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Przywitaj się
   </button>
  );
 }
}

W przypadku createReactClass() nie jest to wymagane, gdyż funkcja ta automatycznie dowiązuje wszystkie metody:

var SayHello = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {message: 'Witaj!'};
 },

 handleClick: function() {
  alert(this.state.message);
 },

 render: function() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Przywitaj się
   </button>
  );
 }
});

Oznacza to, że korzystanie z klas ES6 wiąże się pisaniem więcej powtarzalnego kodu dla procedur obsługi zdarzeń, jednak na korzyść przemawia znacznie lepsza wydajność w dużych aplikacjach.

Jeśli nie podoba ci się ten nadmiarowy kod, możesz użyć składni właściwości klas (ang. class properties) w ES2022:

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Witaj!'};
 }
 
 // Użycie funkcji strzałkowej powoduje automatycznie dowiązanie:
 handleClick = () => {
  alert(this.state.message);
 };

 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Przywitaj się
   </button>
  );
 }
}

Jeśli wolisz pewniejsze rozwiązania, masz kilka opcji:

 • Dowiązuj metody w konstruktorze.
 • Używaj funkcji strzałkowych, np. onClick={(e) => this.handleClick(e)}.
 • Skorzystaj z createReactClass.

Mixiny

Uwaga:

Standard ES6 nie wspiera mixinów, dlatego domyślnie React nie będzie działał z mixinami użytymi w klasach ES6.

Z naszych obserwacji wynika też, że używanie ich często powoduje problemy, dlatego odradzamy korzystania z nich w nowym kodzie.

Ten rozdział istnieje tylko dla zapewnienia kompletności dokumentacji.

Niekiedy różne komponenty mogą współdzielić te same funkcjonalności. Nazywa się je także problemami przekrojowymi. createReactClass pozwala na zastosowanie w tym celu przestarzałego systemu mixinów.

Jednym z częstych przykładów jest komponent, które chce aktualizować swój stan w równych odstępach czasu. Łatwo jest skorzystać z funkcji setInterval(), lecz należy pamiętać o anulowaniu interwału, gdy już nie jest potrzebny, aby zwolnić pamięć. React dostarcza metody cyklu życia, które informują o tym, kiedy komponent jest tworzony lub niszczony. Stwórzmy prosty mixin, korzystający z tych metod, udostępniający prostą funkcję setInterval(), która będzie automatycznie po sobie “sprzątała”, gdy komponent ulegnie zniszczeniu.

var SetIntervalMixin = {
 componentWillMount: function() {
  this.intervals = [];
 },
 setInterval: function() {
  this.intervals.push(setInterval.apply(null, arguments));
 },
 componentWillUnmount: function() {
  this.intervals.forEach(clearInterval);
 }
};

var createReactClass = require('create-react-class');

var TickTock = createReactClass({
 mixins: [SetIntervalMixin], // Użyj mixinu
 getInitialState: function() {
  return {seconds: 0};
 },
 componentDidMount: function() {
  this.setInterval(this.tick, 1000); // Wywołaj metodę z mixinu
 },
 tick: function() {
  this.setState({seconds: this.state.seconds + 1});
 },
 render: function() {
  return (
   <p>
    React jest już uruchomiony {this.state.seconds} sekund.
   </p>
  );
 }
});

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('example'));
root.render(<TickTock />);

Jeśli komponent używa kilku mixinów i niektóre z nich definiują te same metody cyklu życia (tj. kilka z nich chce posprzątać przed zniszczeniem komponentu), React gwarantuje, że wszystkie zostaną wywołane. Metody zdefiniowane w mixinach są uruchamiane zgodnie z kolejnością ich dodania, a na koniec uruchamiana jest metoda samego komponentu.

Is this page useful?Edytuj tę stronę