We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

Renderowanie elementów

Elementy to najmniejsze bloki budujące reactowe aplikacje.

Element opisuje, co chcesz zobaczyć na ekranie:

const element = <h1>Witaj, świecie!</h1>;

W przeciwieństwie do elementów drzewa DOM w przeglądarce, reactowe elementy są zwykłymi obiektami i mają niski koszt tworzenia. React DOM zajmuje się aktualizowaniem drzewa DOM tak, aby odpowiadało strukturze elementów reactowych.

Wskazówka:

Łatwo pomylić elementy z szerzej znaną koncepcją “komponentów”. Komponenty przedstawimy w kolejnym rozdziale. Elementy są tym, z czego komponenty “są zbudowane”. Zachęcamy do przeczytania tego rozdziału przed przejściem dalej.

Renderowanie elementu w drzewie DOM

Powiedzmy, że gdzieś w twoim pliku HTML jest <div>:

<div id="root"></div>

Ten węzeł drzewa DOM nazywamy “korzeniem”, bo wszystko, co się w nim znajduje będzie zarządzane przez React DOM.

Aplikacje zbudowane przy pomocy samego Reacta zazwyczaj posiadają pojedynczy węzeł drzewa DOM. Jeśli natomiast integrujesz reactową aplikację z już istniejącą aplikacją, możesz mieć tyle odizolowanych “korzeni”, ile chcesz.

Aby wyrenderować reactowy element w węźle drzewa DOM, przekaż oba do ReactDOM.render():

const element = <h1>Witaj, świecie!</h1>;
ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));

Przetestuj kod na CodePen

Na stronie wyświetli się napis “Witaj, świecie!“.

Aktualizowanie wyrenderowanego elementu

Reactowe elementy są niezmienne (ang. immutable). Kiedy już stworzysz element, nie możesz zmienić jego komponentów potomnych ani właściwości. Element jest jak pojedyncza klatka z filmu: reprezentuje interfejs użytkownika w pewnym punkcie czasu.

Przy naszej dotychczasowej wiedzy, jedynym sposobem aktualizacji interfejsu użytkownika jest stworzenie nowego elementu i przekazanie go do ReactDOM.render().

Rozważ ten przykład tykającego zegara:

function tick() {
 const element = (
  <div>
   <h1>Witaj świecie!</h1>
   <h2>
    Aktualny czas: {new Date().toLocaleTimeString()}.
   </h2>
  </div>
 );
 ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));}

setInterval(tick, 1000);

Przetestuj kod na CodePen

Wywołuje on ReactDOM.render() z wewnątrz funkcji zwrotnej setInterval() co sekundę.

Wskazówka:

W praktyce większość reactowych aplikacji wywołuje ReactDOM.render() tylko raz. W kolejnych rozdziałach dowiemy się, jak można taki kod wyizolować do komponentów stanowych.

Radzimy jednak nie pomijać żadnych tematów, ponieważ kolejne rozdziały oparte są o wiedzę z poprzednich.

React uaktualnia tylko to, co potrzebne

React DOM porównuje element i jego potomków do poprzedniego oraz nakłada tylko te aktualizacje drzewa DOM, które konieczne są do doprowadzenia go do pożądanego stanu.

Możesz to sprawdzić przez zbadanie (ang. inspect) ostatniego przykładu przy użyciu narzędzi deweloperskich:

inspektor DOM pokazujący cząstkowe aktualizacje

Mimo że przy każdym tyknięciu zegara tworzymy element opisujący cały interfejs użytkownika, tylko węzeł tekstowy, którego treść uległa zmianie, zostaje zaktualizowany przez React DOM.

Według naszego doświadczenia, myślenie o tym, jak powinien wyglądać interfejs użytkownika w danym momencie, a nie jak zmieniać go w czasie, eliminuje całą klasę błędów.

Is this page useful?Edytuj tę stronę