Shallow Renderer

Importowanie

import ShallowRenderer from 'react-test-renderer/shallow'; // ES6
var ShallowRenderer = require('react-test-renderer/shallow'); // ES5 z zainstalowanym npm

Ogólne informacje

Podczas pisania testów jednostkowych dla kodu reactowego przydatne może okazać się renderowanie płytkie (ang. shallow rendering). Pozwala ono na wyrenderowanie komponentu “jeden poziom w głąb” i wykonanie asercji na zwróconym drzewie, bez obaw o efekty uboczne komponentów potomnych, które wcale nie są tworzone i renderowane. Proces ten nie wymaga obecności drzewa DOM.

Załóżmy, że mamy do czynienia z następującym komponentem:

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <span className="heading">Tytuł</span>
   <Subcomponent foo="bar" />
  </div>
 );
}

Można dla niego napisać taki oto test:

import ShallowRenderer from 'react-test-renderer/shallow';

// w teście:
const renderer = new ShallowRenderer();
renderer.render(<MyComponent />);
const result = renderer.getRenderOutput();

expect(result.type).toBe('div');
expect(result.props.children).toEqual([
 <span className="heading">Tytuł</span>,
 <Subcomponent foo="bar" />
]);

Testowanie płytkie posiada obecnie pewne ograniczenia, jak choćby brak wsparcia dla referencji (ang. refs) komponentów.

Uwaga:

Zalecamy również zapoznanie się z interefejsem API do płytkiego renderowania biblioteki Enzyme. Dostarcza ona tę samą funkcjonalność, jednak ma wygodniejszy i bardziej wysokopoziomowy interfejs.

Dokumentacja

shallowRenderer.render()

shallowRenderer jest “miejscem”, w którym można wyrenderować testowany komponent i otrzymać zwracaną przez niego strukturę.

shallowRenderer.render() w działaniu przypomina ReactDOM.render(), jednak nie wymaga obecności drzewa DOM, a ponadto renderuje tylko jeden poziom struktury. Oznacza to, iż doskonale nadaje się do testowania komponentów w izolacji, bez brania pod uwagę implementacji komponentów potomnych.

shallowRenderer.getRenderOutput()

Po wywołaniu shallowRenderer.render() należy użyć shallowRenderer.getRenderOutput(), aby otrzymać płasko wyrenderowaną strukturę.

Można na niej wykonywać dowolne asercje.